2019 Asian Championships Fan Zhendong/Xu Xin vs Lin Gaoyuan/Liang Jingkun

Take a look at the video from the latest table tennis match between Fan Zhendong/Xu Xin and Lin Gaoyuan/Liang Jingkun from 2019 Asian Championships!

Both comments and pings are currently closed.