Albena 2013 Petko Gabrovski – Yonko Nenkov

Video from the 1/8 final of the main tournament of the table tennis festival in Albena between Petko Gabrovski and Yonko Nenkov