Asian Games Final Ma Long/Zhang Jike vs Xu Xin/Fan Zhendong

Video from the final match on the Asian table tennis Games for men’s double between Final Ma Long / Zhang Jike and Xu Xin / Fan Zhendong