Australia Open 2014 final: Zhikang Wu Vs Jian Zhan

Video from the final of Australia Open 2014 between Zhikang Wu and Jian Zhan