China National Games – doubles 3/4 place match

Video from the match for the third place on 2013 China National Games between Hao Shuai / Li Ping and Zhai Yiming / Xu Hui