China National Games – mixed doubles final

Video from the mixed doubles final of 2013 China National Games between Ma Long-Ding Ning and Zhang Chao-Liu Shiwen