China Super League Fan Zhendong vs Xu Xin

Video from the match between Fan Zhendong and Xu Xin from the semifinal match of China Super League