China Super League Shang Kun vs Zhou Yu

Video from the match between Shang Kun and Zhou Yu from the semifinal match of China Super League