China Super League Shanghai Vs Sichuan

Video from the match between the teams of Shanghai and Sichuan from the last round of China Table tennis Super League.

The individual matches are: 1. Xu Xin – Zhu Linfeng @ 3:43
2. Shang Kun – Zheng Peifeng @ 28:21
3. Shang Kun/Zhao Zihao – Xu Ruifeng/Zhu Linfeng @ 1:04:08