China Super League Xu Xin/Wang Liqin vs Fan Zhendong/Zhou Yu

Video from the match between Xu Xin/Wang Liqin and Fan Zhendong/Zhou Yu from the semifinal match of China Super League