China Super League Yan An/Lin Gaoyuan vs Wang Liqin/Shang Kun

Video from the match between Yan An/Lin Gaoyuan vs Wang Liqin/Shang Kun from the final match of China Super League between the teams of Ningbo and Shanghai.