China Table Tennis League Fan Zhendong vs Fang Bo

Video from the match between Fan Zhendong and Fang Bo from the Chinese Table Tennis Super League.