China Table Tennis League Fan Zhendong – Zhang Chao

Video from the match between Fan Zhendong and Zhang Chao from the 15th round of Chinese Table Tennis Super League.