China Table Tennis League Jiangsu Vs Sichuan

Video from the match between the teams of Jiangsu and Sichuan from the tenth round of Chinese Table Tennis Super League. The individual matches are:

1. Ma Lin – Xu Ruifeng
2. Boll Timo – Qiu Yike
3. Chen Qi / Wu Jiaji – Wang Jianjun / Zhu Linfeng
4. Ma Lin – Qiu Yike
5. Wu Jiaji – Zhu Linfeng