China Table Tennis Super League Shang Kun Vs Liang Jingkun

Video from the match between Shang Kun and Liang Jingkun from the first round of China Table Tennis Super League

Share Button