China Table Tennis Super League Shang Kun Vs Liang Jingkun

Video from the match between Shang Kun and Liang Jingkun from the first round of China Table Tennis Super League