ITTF Austrian Open 2019 Liu Shiwen vs Qian Tianyi

Video from the match between Liu Shiwen and Qian Tianyi from ITTF Austrian Open 2019!

Both comments and pings are currently closed.