Japan Open 2018 Zhang Jike vs Liang Jingkun

Video from the table tennis match between Zhang Jike and Liang Jingkun from Japan Open 2018!

Both comments and pings are currently closed.