Russian Youth championship final Nikita Yarushin – Artem Zimarin

Video from the match between Nikita Yarushin and Artem Zimarin – a final of the Russian Youth championship