Women´s World Cup: Liu Shiwen vs Yu Mengyu

Video from the quarterfinal match of World Cup between Liu Shiwen and Yu Mengyu