WTTC 2013 final women

Video from the final of the women tournament of the World table tennis championship in Paris between Li Xiaoxia and Liu Shiwen