2013 China National Games Tianjing Vs Shanghai

Video from the 2013 China National Games semifinal between the teams of Tianjing and Shanghai. The matches are:

Li Ping – Xu Xin
Hao Shuai – Wang Liqin
Liu Yanan – Shang Kun