Asian Games Ma Long/Zhang Jike vs Niwa Koki/Matsudaira Kenta

Video from the semifinal match on the Asian table tennis Games for men’s double between Ma Long/Zhang Jike vs Niwa Koki/Matsudaira Kenta