Asian table tennis games Fan Zhendong Vs Seiya Kishikawa

Video from the match between Fan Zhendong and Seiya Kishikawa from the team final between China and Japan.