Bundesliga: Gustavo Tsuboi vs Mikhail Paykov

Video from the match between Gustavo Tsuboi and Mikhail Paykov from Bundesliga table tennis championship