Champions League: Hou Yingchao vs Hunor Szocs

Video from the match between Hou Yingchao and Hunor Szocs from Champions League table tennis championship