China National Games Fan Zhendong vs Wang Liqin

Video from the match between Fan Zhendong and Wang Liqin from the 2013 China National Games team final