China Super League Xu Xin vs Xu Chenhao

Video from the match between Xu Xin and Xu Chenhao from the semifinal match of China Super League