China Table Tennis League Chuang Chih-Yuan Vs Qiu Yike

Video from the match between Chuang Chih-Yuan and Qiu Yike from the Chinese Table Tennis Super League.