China Table Tennis Super League Wang Liqin Vs Chuang Chih Yuan

Video from the match between Wang Liqin and Chuang Chih Yuan from the fourth round of Chinese Table Tennis Super League