China Table Tennis Super League Zhang Jike Vs Chuang Chih Yuan

Video from the match between Zhang Jike and Chuang Chih Yuan from the second round of Chinese Table Tennis Super League