China Table Tennis Super League Zhang Jike – Yin Hang

Video from the match between Zhang Jike and Yin Hang from the ninth round of Chinese Table Tennis Super League