China Table Tennis Super League Zhang Jike – Zhou Yu

Video from the match between Zhang Jike and Zhou Yu from the sixth round of Chinese Table Tennis Super League