French league 2013 Wang Jian Jun vs Alexandre Robinot

Video from the match between Wang Jian Jun and Alexandre Robinot from the last round of the table tennis championship of France