French league – Wang Jian Jun vs Chen Jian

Video from the match between Wang Jian Jun and Chen Jian from the French table tennis league