French league – Wang Jian Jun vs Victorien Le Guen

Video from the match between Wang Jian Jun and Victorien Le Guen from the French table tennis league