Korea Open 2018 Liu Shiwen vs Wang Manyu

Video from the table tennis match between Liu Shiwen and Wang Manyu from Korea Open 2018!

Both comments and pings are currently closed.