Women´s World Cup: Jiang Huajun vs Shen Yanfei

Video from the quarterfinal match of World Cup between Jiang Huajun and Shen Yanfei