WTTC 2013 final women doubles

Video from the final of the women doubles tournament of the World table tennis championship in Paris between Li Xiaoxia/Guo Yue and Feng Tianwei/Yu Mengyu